kloosterwelle

Stilte als verademing in Kloosterwelle

Getijdengebed

Getijdengebed

Van harte welkom bij Kloosterwelle. Iedere woensdag om zes uur ’s avonds luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vesper) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

lees meer

 

De vesper

Het hart van de vesper vormt de stilte van zeven minuten. Verder staat een van de 150 psalmen uit de bijbel centraal, zoals dat in alle kloosters door alle eeuwen heen gebeurt. We proberen de betreffende psalm op de wijze van het klooster te zingen. Dat betekent dat de psalm a-capella gezongen wordt in een wisselzang. De basis is de ademhaling, er is telkens een in- en een uitademing tussen het elkaar toezingen van de psalmverzen. Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt, je volgt de voorzanger. Er is wel enige discipline en concentratie voor nodig. Ook is er een lezing uit de Schrift en een gebed. Maar er is vooral veel stilte.

Gang van zaken

Vanaf half zes is de kerk open. Graag in stilte de kerkruimte binnenkomen. In een van de hoeken is een kaarsentafel om desgewenst een kaarsje te branden. Om zes uur luidt de klok en daarna wordt er met het licht van de paaskaars ander licht ontstoken. De liturgie is steeds aangegeven en ligt klaar in de koorbanken.

Getijden

De vespers duren een half uur. Er is iedere keer een voorganger uit één van de vaste (leken/predikanten) deelnemers. Zij/hij is voorzanger bij het zingen van een psalm, gaat voor in gebed en houdt een korte schriftlezing. Er is geen preek, geen schriftuitleg, geen orgelspel.
Aan het bijwonen van de vespers (iedere woensdagavond om zes uur) zijn geen kosten verbonden en er wordt niet gecollecteerd. Iedereen is van harte welkom. Deelnemers worden wel verzocht tijdig aanwezig te zijn.
Tijdens de Vesper zingen er maximaal 4 deelnemers. Om de Vesper bij te wonen is vooraf opgave niet nodig. Er is een aanwezigheidslijst bij de ingang. Er wordt van u verwacht uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer hierop te noteren.

 
kloosterwelle Vesperrooster 9 september t/m 30 december 2020

 

Kloostermaaltijd

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vesper wordt omstreeks half zeven uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in het koor van de kerk.

lees meer

‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Erkende koks bereiden met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Deelname

Als u mee wilt eten, meldt u zich dan uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.
In verband met de richtlijnen vanuit het RIVM geldt er momenteel een maximum van 15 aanmeldingen voor de maaltijd.
De kosten voor de wekelijkse maaltijd bedragen per 1 september 2019 € 5,00 p.p.
Dit bedrag graag ter plaatse voldoen. Goed nieuws! Vanaf heden kan er gepind worden.

Maar… we houden uiteraard altijd ruimte over voor de onverwachte gast; er staat een ‘lege stoel voor Elia’.

Retraitedag

Retraitedag

Opademen in de stilte. Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
lees meer

Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven. Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat.

Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan.

Voorbeeld van een programma van een retraitedag

retraitedag kloosterwelle

De nieuwe data voor de retraitedagen 2020 zijn:.
Nieuw! De reguliere woensdagen worden uitgebreid met 3 zaterdagen.
De tijden van een retraitedag: Aanvang 08.00 tot einde 20.00 uur.

“Retraitedag – op – maat” voor een groep van minimaal 15 personen is zeker mogelijk.
De getijdengebeden (8.00, 12.00 en 18.00 uur) geven structuur aan de dag.
De invulling van het dagprogramma wordt in overleg met de contactpersoon van de groep vastgesteld.

Zaterdag 25 januari 2020, woensdag 4 maart, woensdag 3 juni ,woensdag 12 augustus (zomerretraite), woensdag 9 september, zaterdag 31 oktober en woensdag 2 december 2020.
De kosten voor een gehele retraitedag inclusief 3 maaltijden bedragen op de woensdag € 60,- en op de zaterdag € 75,-.

Afrekenen op de dag zelf of via banknummer: NL87 RABO 0166 8876 68 t.n.v. PG Schouwen aan Zee Pioniersplek Kloosterwelle o.v.v. retraitedag en de datum. Onlangs zijn de betalingsmogelijkheden uitgebreid en is het ook mogelijk om ter plekke te pinnen

U kunt zich voor de retraitedagen aanmelden via het contactformulier op deze site of stuur een mail naar info@kloosterwelle.nl

Dat er tijdens een retraitedag mooie dingen ontstaan blijkt uit dit onderstaande zogenaamde “elfje”. Deze is gemaakt door Ina op de retraitedag van 7 juni 2017

jij
en ik
wij te samen
waaiden met de wind
eensgezind

Genieten van de weidsheid van het land en het Zeeuwse licht.
Tijdens de retraitedagen worden er meditatieve wandelingen gehouden in de polders rondom Noordwelle.
We wandelen soms in stilte, soms in gesprek met onze naaste. We zien dit wandelen als een fysieke wijze van mediteren; alle zintuigen komen aan bod, de natuur geeft te genieten en de geest kan ontspannen.

Meditatief zingen

Meditatief zingen

“Zingen is dubbel bidden” is een uitspraak die toegeschreven wordt aan kerkvader Augustinus. Dit beoefenen wij wekelijks voorafgaand aan de vesper, om vijf uur, in de kerk.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé-liederen en soms ook een Iona-lied. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.
lees meer


In verband met de richtlijnen van het RIVM voor zingen in groepen, heeft Kloosterwelle besloten dat het Meditatief Zingen op gereguleerde wijze weer kan opstarten. Dit houdt in dat we in de kerkruimte met maximaal 10 zangers kunnen zingen, waarbij ventilatie gewaarborgd wordt.
Omdat het Meditatief Zingen normaal gesproken een activiteit is waaraan ieder die dat wil vrij kan deelnemen, is het nu nodig hieraan enige beperkingen te verbinden. Daarom vragen we ieder die wil meedoen zich per mail op te geven, uiterlijk maandagavond via info@kloosterwelle.nl. Op die manier hebben we dan ook de gegevens van de deelnemers voor het geval er een besmetting mocht zijn.
Het meditatief zingen staat onder leiding van Liesbeth Franken.

“Bless The Lord My Soul” is een Taizé-lied dat zijn tekst ontleent aan Psalm 103. Met zijn pakkende melodie een populair lied bij iedereen.
  

“Bleib mit deiner Gnade bei uns” is ook een Taizé-lied. Net als het voorgaande lied zijn melodie en zetting gecomponeerd door Jacques Berthier. Deze liederen kenmerken zich door de bijzondere vierstemmigheid.
  

“Take, O Take Me As I Am” is afkomstig uit de oecumenische kloostergemeenschap in Iona, Schotland. John L. Bell is daar de huiscomponist.
  

“Laudate omnes gentes” is een loflied uit Taizé gebaseerd op Psalm 117. Ook weer van de hand van Jacques Berthier.
 

kloosterhome Us

Kloosterroutes op kloosterwelle.nl

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Lees meer

Over ons

Over ons

Wij * vormen de pioniersgroep Kloosterwelle en ontwikkelen een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Wij organiseren een wekelijkse vesper en maaltijd in de kerk van Noordwelle
en regelmatig retraitedagen op woensdagen.

* Het pioniersteam: Birgitta Rüther, Dinie Eerland, Liesbeth Franken, Piter Goodijk (voorjaar 2016), Gert Jongerius en Douwe Kamstra

lees meer


 

vernieuwend

Kloosterwelle is een zg. pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland waarin de PKN nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt. Zij is vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

open

Ze zoekt haar doelgroep buiten (en binnen) de kerk. Ze staat open voor alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en een rustpunt zijn voor incidentele bezoekers.

dorps

De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak. Kloosterwelle geeft een veel bredere functie aan het kerkgebouw dan alleen met de kerkdiensten het geval is. Dat betekent een nieuw imago voor de dorpskerk.

steun

Kloosterwelle wordt gesteund door 4 PKN-kerken uit de Westhoek (regio) en de landelijke PKN
Kloosterwelle staat in de traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De bijbelse boodschap met al haar radicaliteit en ruimte is leidraad voor Kloosterwelle.

 

oecumenisch

We voelen ons als dragers van Kloosterwelle verbonden met andere kerken en noemen ons bewust ‘oecumenisch’ omdat we ons niet willen laten beperken door kerkelijke regels en wetten. Zodat er vrijmoedig nieuwe wind door de oude vormen kan waaien.

 

vaste plek

De mokum van Kloosterwelle is de monumentale dorpskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland. Een plaats waar mensen rust en ruimte kunnen ervaren en gevoed worden door de maaltijden, de lucht en het licht én de kloosterspiritualiteit van gebed en zang.

 
 
 
 

 

Praktisch

Praktisch

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in de Corneliuskerk op de Dorpsring te Noordwelle.

Kloosterwelle heeft een bankrekening: NL87 RABO 0166 8876 68 t.n.v. PG Schouwen aan Zee Pioniersplek Kloosterwelle
Dit initiatief ondersteunen? Heel graag!

lees meer

Voor de wekelijkse vesper hoeft u zich niet op te geven.
Voor de kloostermaaltijd wel. Meldt u zich uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. De kosten voor de wekelijkse maaltijd bedragen per 1 september 2019 € 7,50 p.p.
Dit bedrag graag ter plaatse voldoen. Goed nieuws! Vanaf heden kan er gepind worden.

Zomerretraite 7 aug. 2019 van 15.00 uur t/m 19.30 uur, voor vakantiegasten en anderen.
Programma: met gesprekken, ontmoetingen, meditatieve wandeling, zingen, Vesper, verzorgd diner-afscheid.
Vanaf de Vesper( 18.00 uur) met aansluitend maaltijd( 18.30 uur) zijn partner met kinderen ook welkom.
Kosten Eur 30,- p.p. Voor avondgasten en kinderen: Eur. 5,- p.p.
Opgave tot uiterlijk maandag 5 augustus 2019 via: email
Voor groepen organiseren wij retraitedagen op maat.
Meer weten? www.kloosterwelle.nl

 

adres

Corneliuskerk
Dorpsring Noordwelle
Telefoon 0111-462050

geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland, leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt nog dagelijks om acht, twaalf en zes uur ’s avonds. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen.

plattegrond en routebeschrijving

mogelijke overnachtingen in en rond Noordwelle

www.landhuissere.nl
www.wielsteen.nl
www.agricamping.nl
www.recreatiebedrijfboot.nl
www.famvannieuwenhuijze.nl
www.kleinzelandia.nl
www.hofvanrenesse.nl
www.bedendbreakfastzeeland.nl
www.eschdoorn.nl (minicamping)

Blog

Activiteiten in Kloosterwelle

Op Woensdag 9 sept. 2020 van 8.00- 20.00 uur is er een Retraite in Kloosterwelle met

ontmoeting, getijdengebed, 3 maaltijden: ontbijt, lunch,  avondeten , groepsgesprekken, polderwandeling, meditatief zingen en Vesper.

Locatie Corneliuskerk Dorpsring 33 Noordwelle. Aanmelden voor maandagavond 7 sept.18.00 uur via info@kloosterwelle.nl of tel. 06-53172806 (Dinie Eerland).

Kosten € 60,- p.p. Maximaal 10 personen. Zie website www.kloosterwelle.nl.

kloosterwelle reftermaaltijd

Zomer activiteiten Kloosterwelle

Deze zomer organiseert Kloosterwelle een aantal extra activiteiten.

fietstocht kloosterwelle
fietstocht kloosterwelle

fietsroute Noordwelle_West

Donderdag 20 augustus 2020 :
Fietstocht door Schouwen met aandacht voor verdwenen Kloosters. o.l.v. Henk Dalebout, auteur ’Kloosterrijk Schouwen’.
Lengte 15 km. Tijdsduur 3 uur met tussenstop.
Start & Eindpunt Corneliuskerk Dorpsring 33 te Noordwelle,
ontvangst 9.30 uur met koffie/thee , vertrek 10.00 uur .
Kosten Eur 10,00 p.p.
Maximaal 10 personen i.v.m. RIVM Maatregelen!
Het boek ‘Kloosterrijk Schouwen’ is bij de start verkrijgbaar!
Aanmelden voor dinsdag 18 augustus a.s. via Info@kloosterwelle.nl / tel. 06-53172806 (Dinie Eerland) Routekaartje en mogelijkheid GPS zie www.kloosterwelle.nl/kloosters

 

Woensdag 12 augustus 2020 van 15.00-19.30 uur
Zomerretraite voor vakantiegasten

met ontmoeting, groepsgesprek , polderwandeling, meditatief zingen, Vesper en maaltijd.
Opgave voor maandagavond 10 aug.18.00 uur via info@kloosterwelle.nl/ tel. 06-53172806 (Dinie Eerland).
Kosten Eur 25,- p.p.
Maximaal 10 personen.

Nieuwsbrief Kloosterwelle

De nieuwsbrief is uit!
Stuur een mailtje naar info@kloosterwelle.nl en u krijgt ‘m toegestuurd!
Deze keer in de nieuwsbrief:
• Voorwoord van Piter Goodijk, initiatiefnemer van Kloosterwelle
• Persartikel WereldRegio
• Beleving viering Vesper in Coronatijd – wat doen we anders?
• Prachtig gedicht van onze voorganger Guido Sinke
• Nuttige informatie over de Kloosterroute, zeer interessant in deze corona tijd (!) -Henk Dalebout
• Alternatieve aanbieding
De vorige nieuwsbrief ( de eerste ) is ook ter beschikking.

Naar de complete weblog