kloosterwelle

Stilte als verademing in Kloosterwelle

Getijdengebed

Getijdengebed

Van harte welkom bij Kloosterwelle. Iedere woensdag om zes uur ’s avonds luidt de eeuwenoude Salvatorklok van de Corneliuskerk in Noordwelle. Het is het teken waarop het getijdengebed (vesper) aanvangt. We zitten in de koorbanken aan weerszijden van de kerk.

lees meer

 

De vesper

Het hart van de vesper vormt de stilte van zeven minuten. Verder staat een van de 150 psalmen uit de bijbel centraal, zoals dat in alle kloosters door alle eeuwen heen gebeurt. We proberen de betreffende psalm op de wijze van het klooster te zingen. Dat betekent dat de psalm a-capella gezongen wordt in een wisselzang. De basis is de ademhaling, er is telkens een in- en een uitademing tussen het elkaar toezingen van de psalmverzen. Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt, je volgt de voorzanger. Er is wel enige discipline en concentratie voor nodig. Ook is er een lezing uit de Schrift en een gebed. Maar er is vooral veel stilte.

Gang van zaken

Vanaf half zes is de kerk open. Graag in stilte de kerkruimte binnenkomen. In een van de hoeken is een kaarsentafel om desgewenst een kaarsje te branden. Om zes uur luidt de klok en daarna wordt er met het licht van de paaskaars ander licht ontstoken. De liturgie is steeds aangegeven en ligt klaar in de koorbanken.

Getijden

De vespers duren een half uur. Er is iedere keer een voorganger uit één van de vaste (leken/predikanten) deelnemers. Zij/hij is voorzanger bij het zingen van een psalm, gaat voor in gebed en houdt een korte schriftlezing. Er is geen preek, geen schriftuitleg, geen orgelspel.
Aan het bijwonen van de vespers (iedere woensdagavond om zes uur) zijn geen kosten verbonden en er wordt niet gecollecteerd. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Deelnemers worden wel verzocht tijdig aanwezig te zijn.

 
kloosterwelle Vesperrooster 11 september t/m 8 januari 2020

 
Op woensdag 18 september is er in Noordwelle een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, met instemming van de classis Delta en Kloosterwelle, de monastieke pioniersplek van de PKN in Zeeland.
Bekijk hier het persbericht met het volledige programma

 

Kloostermaaltijd

Kloostermaaltijd

Aansluitend op iedere wekelijkse vesper wordt omstreeks half zeven uur een gezonde en smaakvolle maaltijd geserveerd in het koor van de kerk.

lees meer

‘Convivium’ – dat wil zeggen: samenzijn en elkaar ontmoeten.
Erkende koks bereiden met enthousiasme wekelijks deze maaltijd voor. Het is naast het genieten van heerlijk eten ook een goede mogelijkheid om betrokken te raken en elkaar te ontmoeten. Want aan tafel delen we naast het eten, ook ons luisterend oor en oefenen we onze opmerkzaamheid voor elkaar.

Deelname

Als u mee wilt eten, meldt u zich dan uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden.
De kosten voor de wekelijkse maaltijd bedragen per 1 september 2019 € 7,50 p.p.
Dit bedrag graag ter plaatse voldoen. Goed nieuws! Vanaf heden kan er gepind worden.

Maar… we houden uiteraard altijd ruimte over voor de onverwachte gast; er staat een ‘lege stoel voor Elia’.

Retraitedag

Retraitedag

Opademen in de stilte. Op woensdagen, middenin de week, organiseren wij retraitedagen rondom de trits: vieren – eten – wandelen, om via een geordende dagstructuur rust te ervaren, via concentratie tot jezelf te komen, bezinning te stimuleren omtrent je ziel, de schepping en het gewone leven.
lees meer

Een retraitedag wordt bepaald door het ritme van de getijden. Op deze dagen worden, behalve de vesper, ook het ochtendgebed (lauden om acht uur) en het middaggebed (om twaalf uur) gehouden. Je neemt er bewust een dag voor vrij en je zal merken dat er rust te vinden is in de stilte waar je je in begeeft. Er zijn wandelingen in de polder waar de weidsheid en het Zeeuwse licht je omgeven. Er zijn gesprekken, er wordt tussen de middag in stilte gegeten, er is ‘stille tijd’ waarin iedereen zijn eigen gang gaat.

Het zijn weldadige ervaringen die de drukte en de waan van alledag doorbreken en waardoor je opgeladen wordt om de wereld weer opnieuw, open en vrijmoedig in te gaan.

Voorbeeld van een programma van een retraitedag

retraitedag kloosterwelle

Dit jaar zijn de retraitedagen op 13 maart, 5 juni, 4 september en 4 december. Deelname aan een retraitedag kost A-tarief 25 euro of B-tarief 55 euro. Dat is inclusief alle maaltijden.

Afrekenen op de dag zelf of via banknummer: NL87 RABO 0166 8876 68 t.n.v. PG Schouwen aan Zee Pioniersplek Kloosterwelle o.v.v. retraitedag en de datum. Onlangs zijn de betalingsmogelijkheden uitgebreid en is het ook mogelijk om ter plekke te pinnen

U kunt zich voor de retraitedagen aanmelden via het contactformulier op deze site
Voor groepen organiseren wij retraitedagen op maat.

Woensdag 7 augustus is er een extra retraitedag voor vakantiegasten. Vanaf 15.00 tot 19.30. Kerk open vanaf 11.30 uur. Opgave via info@kloosterwelle.nl Let op! Opgave tot uiterlijk maandag 5 augustus 2019. Meer informatie over deze dag kunt u hier lezen: Zomerretraite voor vakantiegasten-kloosterwelle

Dat er tijdens een retraitedag mooie dingen ontstaan blijkt uit dit onderstaande zogenaamde “elfje”. Deze is gemaakt door Ina op de retraitedag van 7 juni 2017

jij
en ik
wij te samen
waaiden met de wind
eensgezind

Genieten van de weidsheid van het land en het Zeeuwse licht.
Tijdens de retraitedagen worden er meditatieve wandelingen gehouden in de polders rondom Noordwelle.
We wandelen soms in stilte, soms in gesprek met onze naaste. We zien dit wandelen als een fysieke wijze van mediteren; alle zintuigen komen aan bod, de natuur geeft te genieten en de geest kan ontspannen.

Meditatief zingen

Meditatief zingen

“Zingen is dubbel bidden” is een uitspraak die toegeschreven wordt aan kerkvader Augustinus. Dit beoefenen wij wekelijks voorafgaand aan de vesper, om vijf uur, in de kerk.

We zingen, zo mogelijk vierstemmig, Taizé-liederen en soms ook een Iona-lied. Deze liederen zijn speciaal geschikt om tot een diepere beleving van de gezongen tekst te komen, doordat ze eenvoudig en kort zijn en geschikt om vaak te herhalen. De bijzondere melodieën brengen ons (de deelnemers aan deze activiteit)tot een klankbeleving die maakt dat we komen tot een zingen met hart en ziel. Niet in het minst dankzij de bijzondere akoestiek van de kerkruimte. De kerk zingt als het ware mee.
We staan verspreid door de kerkruimte, sluiten onze ogen en zingen samen, afgestemd op elkaar, in een langzaam tempo dat op die manier als vanzelf ontstaat.
lees meer


Deelnemers hoeven zich niet van tevoren op te geven. Wie mee wil doen, komt naar de kerk en voegt zich bij de andere zangers. Wij vormen geen koor. Elke week zingen we met degenen die dan aanwezig zijn.
Het meditatief zingen staat onder leiding van Liesbeth Franken.

“Bless The Lord My Soul” is een Taizé-lied dat zijn tekst ontleent aan Psalm 103. Met zijn pakkende melodie een populair lied bij iedereen.
  

“Bleib mit deiner Gnade bei uns” is ook een Taizé-lied. Net als het voorgaande lied zijn melodie en zetting gecomponeerd door Jacques Berthier. Deze liederen kenmerken zich door de bijzondere vierstemmigheid.
  

“Take, O Take Me As I Am” is afkomstig uit de oecumenische kloostergemeenschap in Iona, Schotland. John L. Bell is daar de huiscomponist.
  

“Laudate omnes gentes” is een loflied uit Taizé gebaseerd op Psalm 117. Ook weer van de hand van Jacques Berthier.
 

kloosterhome Us

Kloosterroutes op kloosterwelle.nl

Kloosterroutes

Het werk van Kloosterwelle bouwt voort op een rijke geschiedenis van kloosters op Schouwen Duiveland. Om dat verleden zichtbaar te maken, zijn er routes langs de voormalige kloosters uitgezet… om te wandelen … om te fietsen … om inspiratie op te doen.

Lees meer

Over ons

Over ons

Wij * vormen de pioniersgroep Kloosterwelle en ontwikkelen een eigentijdse – en oecumenische kloostergemeenschap in Noordwelle, gebaseerd op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plaats om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, concentratie, toewijding), die weerbaar maakt in een drukke samenleving.

Wij organiseren een wekelijkse vesper en maaltijd in de kerk van Noordwelle
en regelmatig retraitedagen op woensdagen.

* Het pioniersteam: Birgitta Rüther, Dinie Eerland, Kitty Heye, Liesbeth Franken, Piter Goodijk (voorjaar 2016), Gert Jongerius en Douwe Kamstra

lees meer


 

vernieuwend

Kloosterwelle is een zg. pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland waarin de PKN nieuwe vormen van kerk-zijn ondersteunt. Zij is vooral gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk.

open

Ze zoekt haar doelgroep buiten (en binnen) de kerk. Ze staat open voor alle zoekers naar zin, spiritualiteit, gemeenschap en ontmoeting. Kloosterwelle wil zich ontwikkelen tot een gemeenschap van vaste medewerkers, regelmatige gasten en een rustpunt zijn voor incidentele bezoekers.

dorps

De initiatiefnemers, de dorpsgemeenschap en de plaatselijke kerk vormen het draagvlak. Kloosterwelle geeft een veel bredere functie aan het kerkgebouw dan alleen met de kerkdiensten het geval is. Dat betekent een nieuw imago voor de dorpskerk.

steun

Kloosterwelle wordt gesteund door 4 PKN-kerken uit de Westhoek (regio) en de landelijke PKN
Kloosterwelle staat in de traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die zich wil blijven vernieuwen als levende gemeenschap. De bijbelse boodschap met al haar radicaliteit en ruimte is leidraad voor Kloosterwelle.

 

oecumenisch

We voelen ons als dragers van Kloosterwelle verbonden met andere kerken en noemen ons bewust ‘oecumenisch’ omdat we ons niet willen laten beperken door kerkelijke regels en wetten. Zodat er vrijmoedig nieuwe wind door de oude vormen kan waaien.

 

vaste plek

De mokum van Kloosterwelle is de monumentale dorpskerk in het rustieke Noordwelle op Schouwen-Duiveland. Een plaats waar mensen rust en ruimte kunnen ervaren en gevoed worden door de maaltijden, de lucht en het licht én de kloosterspiritualiteit van gebed en zang.

 
 
 
 

 

Praktisch

Praktisch

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in de Corneliuskerk op de Dorpsring te Noordwelle.

Kloosterwelle heeft een bankrekening: NL87 RABO 0166 8876 68
Dit initiatief ondersteunen? Heel graag!

lees meer

Voor de wekelijkse vesper hoeft u zich niet op te geven.
Voor de kloostermaaltijd wel. Meldt u zich uiterlijk op de voorafgaande maandagavond rechtstreeks via email
Eventuele dieetwensen kunt u bij aanmelding kenbaar maken, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. De kosten voor de wekelijkse maaltijd bedragen per 1 september 2019 € 7,50 p.p.
Dit bedrag graag ter plaatse voldoen. Goed nieuws! Vanaf heden kan er gepind worden.

Zomerretraite 7 aug. 2019 van 15.00 uur t/m 19.30 uur, voor vakantiegasten en anderen.
Programma: met gesprekken, ontmoetingen, meditatieve wandeling, zingen, Vesper, verzorgd diner-afscheid.
Vanaf de Vesper( 18.00 uur) met aansluitend maaltijd( 18.30 uur) zijn partner met kinderen ook welkom.
Kosten Eur 30,- p.p. Voor avondgasten en kinderen: Eur. 5,- p.p.
Opgave tot uiterlijk maandag 5 augustus 2019 via: email
Voor groepen organiseren wij retraitedagen op maat.
Meer weten? www.kloosterwelle.nl

 

adres

Corneliuskerk
Dorpsring Noordwelle
Telefoon 0111-462050

geschiedenis Corneliuskerk en Salvatorklok

De sobere Corneliuskerk uit het jaar 1440 met om haar heen het rustieke ringdorp Noordwelle op Schouwen-Duiveland, leent zich bij uitstek voor een passende sfeer. De kerkklok ‘Salvator’ luidt nog dagelijks om acht, twaalf en zes uur ’s avonds. Dat waren op het platteland van Schouwen vanouds de vaste gebedstijden rond de maaltijden. Veel eerder waren het al onderdelen van het kloosterleven door heel Europa heen.

plattegrond en routebeschrijving

mogelijke overnachtingen in en rond Noordwelle

www.landhuissere.nl
www.wielsteen.nl
www.agricamping.nl
www.recreatiebedrijfboot.nl
www.famvannieuwenhuijze.nl
www.kleinzelandia.nl
www.hofvanrenesse.nl
www.bedendbreakfastzeeland.nl
www.eschdoorn.nl (minicamping)

Blog

Stilte

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

kloosterwelle in de schemering

Parijse salonmuziek in Noordwelle

Op woensdag 21 augustus is de Corneliuskerk in Noordwelle het decor voor een concert met 19e eeuwse salonmuziek uit Parijs. Het duo Rien Balkenende op de vleugel en Marien Stouten op het Debain-drukwindharmonium speelt muziek voor deze unieke combinatie. Er klinkt toegankelijke romantische muziek van onder andere Saint-Saens, Franck, Widor, Guilmant en Vierne.

 

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis met een verzoek om een vrije gift bij de uitgang. Na afloop is er koffie en thee verkrijgbaar en is er gelegenheid om het harmonium aan de binnenkant te bekijken.

 

Rien Balkenende (1959) studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium. Hij behaalde het diploma uitvoerend musicus orgel in 1884 in de Grote Kerk te Dordrecht. Als organist was hij 10 jaar verbonden aan de Gasthuiskerk in Zierikzee.

 

Marien Stouten (1983) is organist van de Nieuwe Kerk in Zierikzee en de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven. Hij studeerde orgel aan het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Daarvoor studeerde hij achtereenvolgens bij Martin Mans en Rinus Verhage. Op vijftienjarige leeftijd werd hij kerkorganist en gaf hij ook zijn eerste concerten. Marien is dirigent van 7 koren, waaronder het Zeeuws Projectkoor. Met Jan Peter Teeuw vormt hij een orgelduo. Samen maakten ze twee cd’s, opgenomen in Recklinghausen en Dudelange.

 

Bekijk hier het volledige persbericht

Persbericht Werken aan spiritualiteit in de gemeente

———————- persbericht ———————————–
Werken aan spiritualiteit in de gemeente – Kloosterwelle
Corneliuskerk Noordwelle, 18 september 2019

Hoe kunnen we het geestelijk leven in de gemeente ondersteunen, verdiepen en opbouwen? Op woensdag 18 september is er in Noordwelle een bezinningsmiddag rondom werken aan spiritualiteit in de plaatselijke gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vacare, het platform voor meditatief leven, met instemming van de classis Delta en Kloosterwelle, de monastieke pioniersplek van de PKN in Zeeland.

Voor wie: predikanten, kerkelijk werkers en andere begeleiders rondom werken aan spiritualiteit
Inleider: dr. Kick Bras
Wanneer: 18 september 2019, 13.30-16.30 uur, Dorpsring 32, 4326 AB Noordwelle
Kosten: € 25.00 per persoon (incl. koffie/thee)
Aanmelding: vóór 25 augustus 2019, door het overmaken van de deelnamekosten
op rekening NL87RABO0166887668 t.n.v. PG Schouwen aan Zee Pioniersplek Kloosterwelle
o.v.v. spiritualiteit 18/9
Aansluitend kunt u deelnemen aan het Meditatief zingen om 17.00 uur ,
de Vesper om 18.00 uur en om 18.30 uur de gemeenschappelijke maaltijd.
Meer informatie en opgave maaltijd: www.kloosterwelle.nl .
————————————————————————————————————————————–
Voor meer informatie mbt dit persbericht: Douwe Kamstra, douwe.kamstra@gmail.com, tel 06 5249 4869

Bekijk hier het volledige persbericht

Beleving van een bezoeker

Kloosterwelle
Begon met het verlangen naar de wezenlijke ontmoeting .
Verlangen naar rust, verlangen naar helderheid in mijn hoofd.
Los laten……..
De dingen die soms zwaar kunnen zijn, maar waar ik niets aan kan veranderen.
Verlangen om mezelf te veranderen zodat diezelfde dingen minder zwaar zijn.
Accepteren………
Verlangen om los te laten en niet meer toe te laten als ballast.
Relativeren……..
Verlangen om toegesproken te worden door God, inzichten krijgen.
Ontvangen…….
De stilte en zijn in die stilte.
Ervaren……..
Voel ik de wind, de regen, de zon, gelijkgestemden.
Ruik ik het gras, de bloemen, de Zeeuwse klei.
Hoor ik vogels, het ruisen van bomen, het vallen van een traan, pianomuziek,
een Bijbels woord, zingen, liefdevolle woorden.
Zie ik sterven, nieuw leven, verdriet en blijdschap, openheid, kwetsbaarheid.
Kwetsbaar…… krachtig………
Zintuiglijk ………
Heeft dit iets te maken met die wezenlijke ontmoeting
waar dit alles mee begon…
Echtheid, oprechtheid, naar de kern, verwondering, liefdevol, de ander en
bovenal God.
Een dag vol wezenlijke ontmoetingen en ervaringen!
Anja

Download deze tekst

kloosterwelle - beleving van een bezoeker
Naar de complete weblog